کمپرسور اسکرو اویل اینجکت

در کمپرسور اسکرو اویل اینجکت روغن تزریق شده بداخل محفظه تراکم در پایان فرآیند تراکم با گاز مورد تراکم مخلوط شده و بعد از خارج شدن از محفظه تراکم در یک تله جداکننده، از گاز متراکم جدا شده و بعد از خنک کاری و فیلتراسیون بداخل محفظه تراکم برگشت داده می شود.
کمپرسور اسکرو اویل اینجکت برای مواردی که حضور مقادیر جزئی روغن در گاز مورد تراکم (نظیر هوا) چندان مشکل ساز نباشند، روشی مطلوب می باشد. ولی اگر حضور روغن حتی در مقادیر جزئی قابل قبول نباشد بکارگیری فیلتر های جداکننده میکروفیلتر اجتناب ناپذیر می باشد. درچنین مواردی اپراتور کمپرسور اسکرو اویل اینجکت موظفند توجه بیشتری به تمیز نگهداشتن فیلتر جدا کننده روغن از گاز نمایند.
یکی از ویژگیهای کمپرسور اسکرو اویل اینجکت (خشک یا روغنی) در این است که فشار خروجی از آن چندان به جرم مولکولی گاز مورد تراکم بستگی نخواهد داشت. لذا برای مواردی که درصد ترکیبات سازنده گاز مورد تراکم دائما در حال تغییر می باشد، این کمپرسور اسکرو اویل اینجکت می تواند با راندمان نسبتا ثابتی کار کند (وضعیتی که در کمپرسور های گریز ازمرکز می تواند مشکلات زیادی را در پی داشته باشد).

توضیحات

کمپرسور اسکرو اویل اینجکت

اجرای تشکیل دهنده کمپرسورهای اویل اینجکت

۱- فیلتر هوای ورودی
۲- آنلودر
۳- واحد هوا ساز
۴- مسیر مخلوط هوا و روغن خروجی از واحد هواساز
۵- رسیور جداکننده روغن و هوا
۶- مینیموم ولو
۷- رادیاتور خنک کننده هوا
۹- رطوبت گیر
۱۲- رادیاتور خنک کننده روغن
۱۳- مسیر روغن برگشتی
۱۴- فیلتر روغن
۱۵- ورودی روغن برگشتی به واحد هواساز